Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Matematik under Linnés tid arrow ”wår ärliga Klingenstierna” arrowKlingenstiernas skrifter arrowVarför Klingenstierna
själv föredrar geometriska lösningar framför algebraiska

Varför Klingenstierna själv föredrar geometriska lösningar framför algebraiska

”Algebraisk uträkning är väl et säkert Ariadnes ledsnöre, men det borde, efter min smak, intet oftare brukas, än då man råkar i någon Labyrinth, ur hvilken man eljest intet ser sig någon utväg. Den Geometriska vägen, när man kan komma honom, är alltid ljus; man ser under hela resan målet dit man ärnar sig, och huru hvart steg bidrager til des vinnande. Men på den algebraiska har man ofta det missnöjet, at så förlora sit ämne ur ögnasigte, at man knapt ser mera än en skugge deraf representerad i symboler och formler. Deremot måste man lemna denna senare methoden den förmån, at vara långt vidsträktare än den Geometriska, hvilken ofta måste stå tilbaka, der denna går fram. Hvardera har sina fördelar, och kommer på mästaren an, at bruka hvar och en på sit ställe.”