Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Matematik under Linnés tid arrow Matematik i Uppsala arrow Två professorer vid seklets början

Två professorer vid seklets början

Gustavianum Gustavianum
Harald Vallerius (1646–1716), geometriprofessor (1690 – 1712) och Per Elvius (1660–1718), astronomiprofessor (1699–1718) med universitetsbyggnaden Gustavianum i bakgrunden. Geometriprofessorn var den andre i rang av de två matematikprofessorerna, ”professor matheseos inferioris”. Han kallades också ”professor euclideus”. Astronomiprofessorn var den av de två matematikprofessorerna som hade högst rang, ”professor matheseos superioris”. Han kallades också ”professor ptolemaicus”.

Harald Vallerius (till vänster i bilden) kände tidigt till Newtons teorier. Newtons namn nämns i avhandlingen Theorema de Matheseos Incrementis (en sats om den matematiska utvecklingen), skriven 1694, troligen av Harald Vallerius. Avhandlingen beskriver matematikens olika delar med en namnkavalkad av dess utövare. Han var 1710 med om att starta det första vetenskapliga sällskapet i Sverige, Collegium Curiosorum (de vetgirigas gille). Han hade stort musikintresse och slutförde år 1697 redigeringen av psalmboken tillsammans med Olof Rudbeck d.ä. Han efterträddes som professor av sin son Johann 1712.

Per Elvius (till höger i bilden) var en populär föreläsare, kanske då han föreläste på svenska, inte på latin som var det normala. Han hade också en bra boksamling, bl.a. var han en av de första i Sverige som ägde ett exemplar av Newtons Principia. Anders Gabriel Duhre hade Elvius som lärare och har gett ett gott eftermäle till honom:

”Hr Professor Elvius, hwilcken, eftter han af sina embets sysslor städse war så hindrad, at han icke hinte emot mig förklara sin goda willia med så trägen information, som han gierna hade welat, icke allenast altijd låhnte mig sina besta mathematiska böcker, iämbte underrättelse om methoden at i snarhet läsa dem med frucht, utan iämbwäl hwar gång som iag lefwererade honom samma låhntagna böcker igen, hade mödan ospard at examinera huru iag förstod det, som deruti syntes märckwärdigast.”

Bild av Elvius exemplar av Principia
Elvius skaffade Principia 1698. Den skänktes senare till universitetsbiblioteket, varifrån den stals i början av 1970-talet. Trots försök att återbörda den till Uppsala såldes den vidare på auktion på Christie’s år 2005. Köparen donerade via organisationen American Friends of Uppsala University boken till Uppsala universitetsbibliotek. Principia överlämnades till biblioteket vid en ceremoni den 22 januari 2009.