Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Linné och ekologin arrow Ekologins etablering i Sverige

Ekologins etablering i Sverige

Denna text redogör för hur det gick till när ekologin etablerades som en egen vetenskaplig disciplin i Sverige. På så sätt ger den en bakgrund till ekologins explosionsartade utveckling under 1900-talets senare del. Ekologin kom att förändras från en liten obetydlig biologisk deldisciplin som levde ett liv långt borta från de offentliga arenorna till att under 70-talet hamna i fokus för hela samhällsdebatten. En naturresurskommitté tillsattes som kom fram till att hela det svenska välfärdsbygget borde vila på en ekologisk grundsyn.

Redogörelsen bygger främst på Thomas Söderquists avhandling ”The Ecologists: From Merry Naturalists to Saviors of the Nation” (Stockholm, 1986). Söderquists huvudintresse är vetenskapssociologiskt vilket innebär att han framförallt har undersökt hur ekologin etablerar sig som en vetenskaplig disciplin. Han beskriver hur olika institutioner bildas och hur olika konkurrerande skolbildningar för fram olika uppfattningar om vad ekologin ska omfatta. I ”Linné och ekologin” undersökte vi framförallt de ekologiska begreppens historia, här blir perspektivet alltså annorlunda.

Den svenska ekologins historia börjar som vi sett i artikeln ”Linné och de ekologiska idéerna” redan på 1700-talet. Vi har också tidigare visat hur 1700-talets protoekologiska teorier uttrycktes inom en fysikoteologisk referensram, inom en religiös världsbild där Gud fortfarande ansågs verka i naturen. Linnés föreställning om en naturens ekonomi öppnade ett helt fält av undersökningar där miljöns inverkan på växter och djur blev särskilt intressant att undersöka. Under 1800-talet översätts de äldre fysikoteologiska begreppen alltmer i sekulära termer och det protoekologiska studiet utvecklades i delvis nya riktningar. 1866 föreslog Haeckel beteckningen ekologi för studiet av samspelet mellan organismerna och deras miljö, termen kom dock inte att få någon större tillämpning förrän mot slutet av 1800-talet. I Sverige dröjde det till sekelskiftet 1900 innan de första anspråken på ekologi som en särskild vetenskap gjordes.